سامانه ی جامع مدیریت صنایع

  • 1397/2/2

    ایجاد امکان صدور بیجک خروج برای قبض انبارهای تفکیکی خروج

    با سلام، از این پس قبض انبارهای تفکیکی برای خروج پس از بررسی اولیه انباردار و تایید نهایی مدیر صنایع برای صدور بیجک خروج در اختیار انباردار قرار خواهند گرفت