سامانه ی جامع مدیریت صنایع

  • 1397/3/10

    ثبت ارزش واحد محصول در درخواست گواهی تولید

    واحدهای تولیدی از این پس باید در زمان ارسال درخواست گواهی تولید ارزش واحد محصول به همراه واحد پولی آن را ثبت کنند. این مقادیر در روند گزارش گیری مهم بوده و مورد استفاده قرار می گیرند.

     

    با تشکر تیم توسعه سامانه مدیریت صنایع